Opinions Stories About Engagement FAQ Join Now
Health
Adolescents and Young people’s perceptions on the effectiveness of communications, behaviours of members of their communities, and specific information needs of adolescents and young people
July 23, 2020
360
RESPONSES
5%
RESPONSE RATE
42%
133
58%
184
1
Ano ang nadarama mo ngayon?
360 responded out of 6,640 polled
2
Nakatanggap ka ba ng sapat na impormasyon ukol sa Covid-19 coronavirus?
346 responded out of 360 polled
3
Nakatanggap ka ba ng impormasyon sa iyong sariling lengwahe?
256 responded out of 262 polled
4
Saan ka nakakakuha ng impormasyon ukol sa Covid-19?
328 responded out of 340 polled
5
Mula sa nakalipas na tatlong buwan ng quarantine, nakatanggap ka ba at ng iyong pamilya ng anumang tulong mula sa gobyerno na may kaugnayan sa Covid-19 coronavirus?
321 responded out of 328 polled
6
Anong tulong o suporta mula sa gobyerno ang natanggap ng iyong pamilya?
302 responded out of 321 polled
7
Ilang beses ka at ang iyong pamilya nakatanggap ng naturang tulong?
290 responded out of 302 polled
8
Mula ng nag-Community Quarantine, ikaw ba ay lumabas ng iyong bahay maliban sa pamimili ng pagkain at pangangailangang medikal?
284 responded out of 290 polled
9
Ano ang iyong ginawa sa labas?
154 responded out of 158 polled
10
Habang nasa Community Quarantine, ang mga tao ba na nakatira sa iyong lugar ay nagsasanay pa rin ng "Social Distancing" na nangangahulugang manatili ng higit sa isang metro mula sa bawat isa?
278 responded out of 280 polled
11
Habang nasa Community Quarantine, ang mga tao ba na naninirahan sa iyong lugar ay "Nagsusuot ng Face Masks/Face Shields”?
267 responded out of 278 polled
12
Habang nasa Community Quarantine, ang mga negosyo, mga opisina at iba pang mga pampublikong lugar ay sumusunod sa COVID-19 preventive measures tulad ng paghuhugas ng mga kamay o paggamit ng sanitizer o alcohol spray?
250 responded out of 267 polled
13
Ang mga establisimiyento ng negosyo, opisina at iba pang mga pampublikong lugar ba ay sumusunod sa Covid-19 preventive measures tulad ng pagsuri sa iyong temperatura bago pumasok sa loob?
242 responded out of 250 polled
14
Anu-ano ang mga epektibong paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa Covid-19 coronavirus o impeksyon?
217 responded out of 242 polled
15
Naibahagi mo rin ba sa iba kung paano maiwasan ang pagkahawa sa Covid-19 coronavirus?
209 responded out of 217 polled
16
Mayroon bang iba pang impormasyon o paksa na sa palagay mo kailangan mo pang malaman?
203 responded out of 209 polled
17
Kung oo, kami ay interesadong malaman kung ano ang impormasyon o paksa na nais mo pang malaman. Kung maaari, sabihin mo sa amin.
136 responded out of 161 polled
18
Regions
156 responded out of 178 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT