Opinions Stories About Engagement Reports FAQ Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Opinions
Health
Adolescents and Young people’s perceptions on the effectiveness of communications, behaviours of members of their communities, and specific information needs of adolescents and young people
July 23, 2020
363
RESPONDERS
5%
RESPONSE RATE
42%
134
58%
186
1
Ano ang nadarama mo ngayon?
363 responded out of 6,641 polled
2
Nakatanggap ka ba ng sapat na impormasyon ukol sa Covid-19 coronavirus?
349 responded out of 363 polled
3
Nakatanggap ka ba ng impormasyon sa iyong sariling lengwahe?
259 responded out of 265 polled
4
Saan ka nakakakuha ng impormasyon ukol sa Covid-19?
331 responded out of 343 polled
5
Mula sa nakalipas na tatlong buwan ng quarantine, nakatanggap ka ba at ng iyong pamilya ng anumang tulong mula sa gobyerno na may kaugnayan sa Covid-19 coronavirus?
324 responded out of 331 polled
6
Anong tulong o suporta mula sa gobyerno ang natanggap ng iyong pamilya?
305 responded out of 324 polled
7
Ilang beses ka at ang iyong pamilya nakatanggap ng naturang tulong?
293 responded out of 305 polled
8
Mula ng nag-Community Quarantine, ikaw ba ay lumabas ng iyong bahay maliban sa pamimili ng pagkain at pangangailangang medikal?
287 responded out of 293 polled
9
Ano ang iyong ginawa sa labas?
157 responded out of 161 polled
10
Habang nasa Community Quarantine, ang mga tao ba na nakatira sa iyong lugar ay nagsasanay pa rin ng "Social Distancing" na nangangahulugang manatili ng higit sa isang metro mula sa bawat isa?
281 responded out of 283 polled
11
Habang nasa Community Quarantine, ang mga tao ba na naninirahan sa iyong lugar ay "Nagsusuot ng Face Masks/Face Shields”?
270 responded out of 281 polled
12
Habang nasa Community Quarantine, ang mga negosyo, mga opisina at iba pang mga pampublikong lugar ay sumusunod sa COVID-19 preventive measures tulad ng paghuhugas ng mga kamay o paggamit ng sanitizer o alcohol spray?
253 responded out of 270 polled
13
Ang mga establisimiyento ng negosyo, opisina at iba pang mga pampublikong lugar ba ay sumusunod sa Covid-19 preventive measures tulad ng pagsuri sa iyong temperatura bago pumasok sa loob?
245 responded out of 253 polled
14
Anu-ano ang mga epektibong paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa Covid-19 coronavirus o impeksyon?
220 responded out of 245 polled
15
Naibahagi mo rin ba sa iba kung paano maiwasan ang pagkahawa sa Covid-19 coronavirus?
212 responded out of 220 polled
16
Mayroon bang iba pang impormasyon o paksa na sa palagay mo kailangan mo pang malaman?
206 responded out of 212 polled
17
Kung oo, kami ay interesadong malaman kung ano ang impormasyon o paksa na nais mo pang malaman. Kung maaari, sabihin mo sa amin.
138 responded out of 164 polled
18
Regions
158 responded out of 180 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT