Opinions Stories About Engagement Reports FAQ Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Opinions
Youth Consultation
Perception of adolescents and youth on environmental issues and response
January 19, 2022
0
RESPONDERS
___
RESPONSE RATE
0%
0
0%
0
1
Participation
0 responded out of 0 polled
2
Q1. Sumasang-ayon ka ba na may malaking epekto sayo ang mga pagbabago sa environment?
0 responded out of 0 polled
3
Q2. Solid waste management o problema sa basura
0 responded out of 0 polled
4
Q2. Pagpuputol ng mga puno at pagkakalbo ng kagubatan
0 responded out of 0 polled
5
Q2. Pagkaubos ng bakawan na nagdudulot ng pagbaha
0 responded out of 0 polled
6
Q2. Polusyon dulot ng ambient air o dala ng usok ng sasakyan, pabrika, coal-fired powerplant, atbp.
0 responded out of 0 polled
7
Q2. Indoor pollution o polusyon galing sa usok ng sigarilyo, kahoy sa pagluluto, pagsisiga, atbp.
0 responded out of 0 polled
8
Q2 Other response
0 responded out of 0 polled
9
Q3. Gaano ka naaapektuhan ng mga isyu o problemang ito?
0 responded out of 0 polled
10
Q4. Paano ka at ang iyong pamilya naaapektuhan nito?
0 responded out of 0 polled
11
Q4 Please specify
0 responded out of 0 polled
12
Q5. Saan ka kumukuha ng mga impormasyon tungkol sa environment? -Balita o news
0 responded out of 0 polled
13
Q5. Saan ka kumukuha ng mga impormasyon tungkol sa environment? -Paaralan o school
0 responded out of 0 polled
14
Q5. Saan ka kumukuha ng mga impormasyon tungkol sa environment? -Social media gaya ng Facebook, YouTube, atbp.
0 responded out of 0 polled
15
Q5. Saan ka kumukuha ng mga impormasyon tungkol sa environment? -Kaibigan, kapitbahay, kamag-anak o sa komunidad
0 responded out of 0 polled
16
Q5. Saan ka kumukuha ng mga impormasyon tungkol sa environment? -Sariling karanasan
0 responded out of 0 polled
17
Q6. Sa iyong pagkakaalam, ano ang naging tugon ng gobyerno sa mga isyu na may kinalaman sa environment?
0 responded out of 0 polled
18
Q7. Kung bibigyan mo ng score/grade ang aksyon ng gobyerno sa ating environment, ano ang ibibigay mo? (1 - pinakamababa; 5 - pinakamataas)
0 responded out of 0 polled
19
Q8. Para sa kapakanan at ikabubuti ng nakararami
0 responded out of 0 polled
20
Q8. Iba pa, (please tell us)
0 responded out of 0 polled
21
Q8. Para maiwasan ang sakuna o disaster sa aming komunidad
0 responded out of 0 polled
22
Q8. Para sa aking kalusugan at kalusugan ng aking pamilya
0 responded out of 0 polled
23
Q8. Para sa kapakanan ng mga bata ngayon at sa susunod na henerasyon
0 responded out of 0 polled
24
Q9. Ano ang maisu-suggest o mungkahi mong gawin ng gobyerno upang aksyunan ang mga isyu sa environment?
0 responded out of 0 polled
25
Q10. Pagsali o pag-organisa ng mga activities patungkol sa kalikasan (halimbawa, awareness raising, webinars, atbp.)
0 responded out of 0 polled
26
Q10. Pag-adopt ng environment friendly lifestyle (halimbawa, hindi paggamit ng straw at plastic, paggamit ng ecobag, hindi paninigarilyo o vape, atbp.)
0 responded out of 0 polled
27
Q10. Tree Planting
0 responded out of 0 polled
28
Q10. Iba pa, (please tell us)
0 responded out of 0 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT