Opinions Stories About Engagement Reports FAQ Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Opinions
Youth Consultation
Perception of adolescents and youth on their participation /engagement in the community/government
May 2, 2022
19
RESPONDERS
86%
RESPONSE RATE
29%
5
71%
12
1
Participation
19 responded out of 22 polled
2
Bahagi ka ba o miyembro ng isang youth o children’s organization?
36 responded out of 37 polled
3
Sa anong klaseng organisasyon ka kabilang?
20 responded out of 21 polled
4
Nakakalahok ka na ba sa mga activities sa iyong lugar?
34 responded out of 36 polled
5
Sa anong klaseng organisasyon ka kabilang? Specify
7 responded out of 7 polled
6
Sino ang madalas na nag-iinitiate ng activity na iyong nilalahukan?
33 responded out of 35 polled
7
Sa anong paraan ka nakikilahok sa nabanggit na activity sa Q4?
33 responded out of 33 polled
8
Sa anong paraan ka nakikilahok sa nabanggit na activity sa Q4? Specify
9 responded out of 10 polled
9
Sino ang madalas na nag-iinitiate ng activity na iyong nilalahukan? Specify
5 responded out of 5 polled
10
Lahat ba ay maaaring makasali o makilahok sa mga aktibidad na nabanggit?
31 responded out of 32 polled
11
Lahat ba ay maaaring makasali o makilahok sa mga aktibidad na nabanggit? Why?
15 responded out of 15 polled
12
Sa anong paraan kayo hinihikayat ng inyong komunidad na magparticipate? (Open-ended)
27 responded out of 31 polled
13
Sapat ba ang oportunidad na makilahok sa inyong komunidad?
31 responded out of 31 polled
14
Mayroon bang miyembro ng inyong pamilya na boboto ngayong eleksyon?
15 responded out of 15 polled
15
Boboto ka ba sa darating na eleksyon?
27 responded out of 27 polled
16
Bilang isang bata na hindi pa maaaring makaboto, sa anong paraan nila napapakinggan at isinasaalang-alang ang iyong mga saloobin at opinyon sa kanilang magiging pagboto? (Open-ended)
14 responded out of 15 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT